bannerlogo

Địa chỉ: 16 Hội Vũ, P.Hàng Bông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Showroom: 81A Lý Nam Đế, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: Sale@Xingfa.com.vn/ Contact@Xingfa.com.vn

Điện thoại: (+84) 043.9381243 - Hotline: (+84) 01646.151515

Điều khoản tham chiếu của Uỷ ban Kiểm toán của Hội đồng quản trị của Công ty
1.Constitution

1.1 Ủy ban được thành lập theo quyết định được thông qua bởi Hội đồng quản trị tại cuộc họp tổ chức vào ngày 29 tháng 2 năm 2008.

2. Thành viên

2.1 Các thành viên của Uỷ ban sẽ được bổ nhiệm của Hội đồng quản trị từ giữa chỉ các giám đốc không điều hành và sẽ bao gồm từ ba thành viên, ít nhất là một trong số đó là một giám đốc không điều hành độc lập với trình độ chuyên môn phù hợp hoặc kế toán hoặc liên quan đến tài chính quản lý chuyên môn theo yêu cầu trong quy tắc 3.10 (2) của Quy tắc điều chỉnh việc Niêm yết chứng khoán trên Thị trường chứng khoán Hong Kong Limited.

2.2 Đa số các thành viên Ủy ban phải được giám đốc không điều hành độc lập. Chủ tịch Ủy ban được chỉ định bởi Hội đồng quản trị và sẽ là một giám đốc không điều hành độc lập.

2.3 Các thư ký công ty của Công ty sẽ là thư ký của Ủy ban.

2.4 Việc bổ nhiệm các thành viên của Uỷ ban có thể bị thu hồi, hoặc bổ sung thành viên có thể được bổ nhiệm vào Ủy ban của nghị quyết riêng do Hội đồng quản trị.

3. Kỷ yếu của Ủy ban

3.1 Thông báo:
(a) Trừ khi có thoả thuận của tất cả các thành viên Ủy ban, các buổi họp bất thường được gọi bằng cách thông báo ít nhất 14 ngày. Đối với tất cả các cuộc họp khác, thông báo hợp lý nên được đưa ra.

(b) Ủy viên A có thể và, theo yêu cầu của một thành viên Ủy ban, thư ký cho Uỷ ban, bất cứ lúc nào triệu tập một cuộc họp Ban. Thông báo sẽ được trao cho từng thành viên Ban miệng hoặc bằng văn bản hoặc bằng điện thoại hoặc bằng thư điện tử hoặc fax tại điện thoại hoặc fax hoặc địa chỉ hoặc địa chỉ email theo thời gian thông báo cho thư ký của thành viên Ban hay trong các ví dụ dưới hình thức khác như các thành viên Uỷ ban có thể từ thời gian để thời gian xác định.

(c) Bất kỳ thông báo cho bệnh nhân uống phải được xác nhận bằng văn bản càng sớm càng tốt và trước khi họp.

(d) Thông báo về cuộc họp phải ghi rõ thời gian và địa điểm họp và phải được đi kèm với một chương trình nghị sự cùng với các tài liệu khác có thể được yêu cầu để được xem xét bởi các thành viên của Ủy ban cho các mục đích của cuộc họp.

3.2 Đại biểu quy định: Các đại biểu được quy định của cuộc họp Ủy ban là hai thành viên của Ủy ban.

3.3 Giám đốc Tài chính, Trưởng Kiểm toán nội bộ (hoặc bất kỳ viên chức (s) giả định các chức năng liên quan, nhưng có một tên gọi khác nhau) và một đại diện của các kiểm toán viên bên ngoài thì bình thường tham dự các cuộc họp. Thành viên Hội đồng quản trị khác cũng có quyền tham dự. Tuy nhiên, ít nhất hai lần một năm, Uỷ ban sẽ họp với kiểm toán viên bên ngoài mà không có các thành viên Ban điều hành hiện tại.

3.4 Các cuộc họp sẽ được tổ chức ít nhất hai lần mỗi năm hoặc thường xuyên hơn nếu có yêu cầu. Các kiểm toán viên bên ngoài có thể yêu cầu Chủ tịch Ủy ban triệu tập một cuộc họp, nếu xét thấy rằng một trong những là cần thiết.

4.Nghị Quyết đã soạn thảo

4.1 Nghị quyết đã soạn thảo có thể được thông qua bởi tất cả các thành viên Ủy ban bằng văn bản.

Các thành viên Ban
5. Thay thế

Thành viên Ủy ban 5.1a có thể không chỉ định bất kỳ sự thay thế nào.

6.  Quyền của Ủy ban Kiểm toán

6.1 Ủy ban kiểm toán được thực hiện các quyền hạn sau đây:

(a) để tìm kiếm bất kỳ thông tin nó đòi hỏi từ bất kỳ nhân viên của Công ty và các công ty con (gọi chung là "Tập đoàn") và bất kỳ tư vấn chuyên nghiệp (bao gồm cả kiểm toán viên), yêu cầu mọi người để chuẩn bị và nộp báo cáo và tham dự các cuộc họp của Ban và cung cấp thông tin và giải quyết các vấn đề do Uỷ ban;

(b) để theo dõi liệu quản lý của Tập đoàn có, trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, vi phạm bất kỳ chính sách do Hội đồng quản trị hoặc bất kỳ luật, quy định và mã (bao gồm cả các quy tắc niêm yết và các quy tắc và quy định theo từng thời điểm khác được xác định bởi các Hội đồng hoặc một ủy ban của chúng);

(c) để điều tra tất cả các hành vi gian lận bị nghi ngờ liên quan đến Tập đoàn và yêu cầu quản lý để thực hiện điều tra và gửi báo cáo;

(d) để xem xét quản lý rủi ro của Tập đoàn và các hệ thống kiểm soát nội bộ;

(e) để xem xét hiệu suất của nhân viên của Tập đoàn trong kế toán và bộ phận kiểm toán nội bộ;

(f) để kiến ​​nghị với Hội đồng quản trị đối với việc cải thiện quản lý rủi ro của Tập đoàn và các hệ thống kiểm soát nội bộ;

(g) yêu cầu Hội đồng triệu tập Đại hội cổ đông với mục đích thu hồi các cuộc hẹn của bất kỳ giám đốc và bác bỏ bất kỳ nhân viên nếu có bằng chứng cho thấy rằng các giám đốc có liên quan và / hoặc nhân viên đã thất bại trong nhiệm vụ của mình đúng cách;

(h) để yêu cầu Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả các hành động cần thiết, bao gồm cả việc triệu tập một cuộc họp đặc biệt, để thay thế, miễn nhiệm các kiểm toán viên của Tập đoàn;

(i) để có được bên ngoài tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc theo pháp luật khác và để bảo đảm sự tham gia của người ngoài với kinh nghiệm và chuyên môn có liên quan, nếu thấy cần thiết này; và

(j) thực hiện quyền hạn như Ủy ban có thể xem xét cần thiết và thích hợp để nhiệm vụ của mình theo mục 7 dưới đây có thể được thải đúng cách.

7. Nghĩa vụ

7.1 Nghĩa vụ của Ủy ban là:

(a) để xem xét, và để kiến ​​nghị với Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và loại bỏ các kiểm toán viên bên ngoài, và phê duyệt thù lao và các điều khoản tham gia của các kiểm toán viên bên ngoài, và bất kỳ câu hỏi từ chức hoặc miễn nhiệm của mình;

(b) để xem xét và giám sát độc lập của kiểm toán viên bên ngoài và tính khách quan và tính hiệu quả của quá trình kiểm toán phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng;

(c) để thảo luận với kiểm toán viên bên ngoài trước khi kiểm toán bắt đầu, bản chất và phạm vi kiểm toán và nghĩa vụ báo cáo và đảm bảo phối hợp có nhiều hơn một công ty kiểm toán có liên quan;

(d) để phát triển và thực hiện các chính sách về tham gia kiểm toán bên ngoài để cung cấp dịch vụ phi kiểm toán. Với mục đích này, "kiểm toán viên bên ngoài" bao gồm bất kỳ thực thể mà là dưới sự kiểm soát chung, sở hữu hoặc quản lý với các công ty kiểm toán hoặc bất kỳ thực thể một cách hợp lý và thông biết tất cả các thông tin có liên quan một cách hợp lý sẽ kết luận là một phần của các công ty kiểm toán quốc gia hoặc quốc tế. Ban nên báo cáo cho Hội đồng quản trị, xác định và đề xuất kiến ​​nghị về các vấn đề mà một hành động hoặc cần được cải thiện;

(e) để giám sát tính toàn vẹn của các báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo và các tài khoản hàng năm, báo cáo nửa năm, và nếu chuẩn bị cho xuất bản, báo cáo quý, và xem xét lại bản án báo cáo tài chính đáng kể chứa trong chúng;
xem, ở dạng dự thảo, báo cáo của Công ty hàng năm và các tài khoản, báo cáo nửa năm, và nếu chuẩn bị cho xuất bản, báo cáo hàng quý trước khi đệ trình lên Hội đồng quản trị, đặc biệt tập trung vào:

(i) bất kỳ thay đổi trong chính sách và thực hành kế toán;

(ii) các khu vực phê phán chính;

(iii) điều chỉnh đáng kể do việc kiểm toán;

(iv) các giả định sẽ quan tâm và bất kỳ bằng cấp;

(v) tuân thủ các chuẩn mực kế toán;

(vi) với các qui định Niêm yết và yêu cầu pháp lý liên quan đến báo cáo tài chính;

(vii) sự công bằng và hợp lý của bất kỳ giao dịch kết nối và các tác động của giao dịch đó trên lợi nhuận của Tập đoàn;

(viii) cho dù tất cả các mục có liên quan đã được tiết lộ đầy đủ trong báo cáo tài chính của Tập đoàn và liệu thuyết minh thông tin cung cấp cho một cái nhìn công bằng về điều kiện tài chính của Tập đoàn;

(ix) bất kỳ mặt hàng quan trọng hoặc không bình thường mà là, hoặc có thể cần phải được phản ánh trong các báo cáo và các tài khoản đó; và

(x) vị trí ngân lưu của Tập đoàn;

và / cung cấp lời khuyên và nhận xét bản cho Hội đồng quản trị;

(g) liên quan đến mục (f) trên:

(i) các thành viên của Ủy ban phải liên hệ với Ban quản lý cấp cao và các Ủy ban phải đáp ứng, ít nhất mỗi năm một lần, với kiểm toán viên của Công ty; và

(ii) Ban nên xem xét bất kỳ mặt hàng quan trọng hoặc không bình thường mà là, hoặc có thể cần phải được phản ánh trong các báo cáo và các tài khoản này và phải xem xét cẩn trọng các vấn đề đã được nêu ra bởi các nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm về kế toán và báo cáo tài chính chức năng, nhân viên hoặc kiểm toán viên tuân thủ;

(h) để thảo luận về các vấn đề và đặt phòng phát sinh từ các cuộc kiểm toán giữa kỳ và cuối cùng, và bất kỳ vấn đề kiểm toán viên có thể muốn thảo luận (trong trường hợp không quản lý khi cần thiết);

(i) xem xét, kiểm soát tài chính của Công ty, và trừ khi được giải quyết bởi một ủy ban hội đồng quản trị rủi ro riêng biệt, hoặc do Hội đồng chính nó, để xem xét quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ hệ thống của Công ty;

(j) để thảo luận về quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ với quản lý để đảm bảo quản lý đã thực hiện nhiệm vụ của mình để có một hệ thống hiệu quả. Các cuộc thảo luận nên bao gồm đầy đủ của các nguồn lực, trình độ cán bộ và kinh nghiệm, chương trình đào tạo và ngân sách kế toán của Công ty và chức năng báo cáo tài chính, và các chương trình và ngân sách đào tạo của họ;

(k) để xem xét kết quả điều tra chính về quản lý rủi ro và vấn đề kiểm soát nội bộ theo phân cấp của Hội đồng quản trị hoặc theo sáng kiến ​​riêng của mình và phản ứng của ban quản lý với những phát hiện;

(l) (nơi một chức năng kiểm toán nội bộ tồn tại) để đảm bảo sự phối hợp giữa các kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài, và đảm bảo rằng các chức năng kiểm toán nội bộ được nguồn lực đầy đủ và chỗ đứng thích hợp trong Công ty và xem xét màn hình hiệu quả của nó;

(m) để tiến hành các cuộc phỏng vấn xuất cảnh với bất kỳ giám đốc, quản lý, điều khiển tài chính hoặc người quản lý kiểm soát tín dụng nội bộ theo từ chức của họ để xác định lí do anh;

(n) để chuẩn bị báo cáo công tác để trình bày cho Hội đồng quản trị và chuẩn bị bản tóm tắt các báo cáo công tác để đưa vào báo cáo giữa kỳ và hàng năm của Tập đoàn;

(o) để xem xét việc bổ nhiệm của bất kỳ người nào là thành viên Ủy ban, một thư ký công ty, kiểm toán viên và nhân viên kế toán hoặc để điền vào chỗ trống thường hoặc như là một thành viên bổ sung ủy, thư ký công ty, kiểm toán viên và nhân viên kế toán hoặc miễn nhiệm bất kỳ của họ ;

(p) để xem xét lại các chính sách và thực hành kế toán tài chính của tập đoàn;


(q) để xem xét thư quản lý của kiểm toán viên bên ngoài, bất cứ truy vấn tài liệu đưa ra bởi các kiểm toán viên để quản lý về kế toán, tài khoản tài chính hoặc các hệ thống kiểm soát và phản ứng của ban quản lý;


(r) để đảm bảo rằng Ban sẽ cung cấp một phản ứng kịp thời các vấn đề nêu trong thư quản lý của kiểm toán viên bên ngoài của;

(s) để báo cáo Hội đồng về các vấn đề đặt ra trong các đoạn C.3.1 để C.3.7 của Bộ luật Quản trị doanh nghiệp đặt ra trong (và được sửa đổi theo từng thời điểm) Phụ lục 14 các Quy Liệt kê; và

(t) để xem xét các vấn đề khác, theo quy định hoặc được Hội đồng giao trong từng thời kỳ.

Ban 7.2The phải cung cấp cho Hội đồng quản trị tất cả các thông tin có liên quan quy định tại khoản L của Phụ lục 14 các Quy Liệt kê, cho phép Công ty để chuẩn bị báo cáo quản trị công ty trong báo cáo hàng năm của mình phù hợp với Phụ lục đó.

Chủ tịch 7.3The của Uỷ ban sẽ tham dự (hoặc vắng mặt /, bổ nhiệm một thành viên khác của Ủy ban tham dự) đại hội thường niên của Công ty và được chuẩn bị để đối phó với những câu hỏi của cổ đông về hoạt động của Uỷ ban.

8. Quyền phủ quyết của Ủy ban

Ban 8.1The có quyền phủ quyết sau. Các nhóm không thể thực hiện bất kỳ các vấn đề sau đây đã được phủ quyết của Ủy ban:

(a) để phê duyệt bất kỳ giao dịch kết nối trong phạm vi ý nghĩa của Quy tắc Liệt kê mà yêu cầu bỏ phiếu một cổ đông độc lập "(trừ khi chấp thuận giao dịch kết nối được thực hiện thông có điều kiện trên có được sự chấp thuận của Giám đốc không điều hành độc lập và các cổ đông độc lập ); và

(b) được tuyển dụng hoặc sa thải điều khiển tài chính của Tập đoàn hoặc người quản lý kiểm toán nội bộ.

9 . Thời gian và hồ sơ

9.1 Thời gian của các cuộc họp của Uỷ ban và tất cả các nghị quyết bằng văn bản của Ủy ban nên được giữ bởi các thư ký của Ủy ban.

9.2 The thư ký của Ủy ban sẽ lưu chuyển các dự thảo và các phiên bản cuối cùng của biên bản cuộc họp của Ủy ban hoặc, như trường hợp có thể, nghị quyết bằng văn bản của Ủy ban cho tất cả các thành viên của Ủy ban cho lời nhận xét của họ và ghi tương ứng trong một thời gian hợp lý sau cuộc họp hoặc sự ra đi của các nghị quyết bằng văn bản.
10. Continuing áp dụng các điều khoản của hiệp hội của Công ty

Các điều khoản hợp của Công ty quy định các cuộc họp và biên bản của giám đốc cho đến nay là cùng được áp dụng và không được thay thế bởi các quy định trong các điều khoản tham chiếu sẽ được áp dụng cho các cuộc họp và các thủ tục tố tụng của Uỷ ban.

11. Quyền hạn của Hội đồng quản trị

11.1 Hội đồng quản trị có thể tùy thuộc vào việc tuân thủ các điều khoản hợp của Công ty và các quy Liệt kê (bao gồm cả các luật về thực hành quản trị doanh nghiệp được quy định trong Phụ lục 14 các Quy Liệt kê hoặc nếu được thông qua bởi các công ty, mã số riêng của Công ty của các công ty quản trị thực hành), sửa đổi, bổ sung, thu hồi các điều khoản tham chiếu và bất kỳ nghị quyết của Ủy ban cung cấp mà không có sửa đổi và huỷ bỏ các điều khoản tham chiếu và các nghị quyết được thông qua của Ủy ban sẽ làm mất hiệu lực bất kỳ hành động trước và nghị quyết của Ủy ban mà sẽ là hợp lệ nếu các điều khoản mà các tài liệu tham khảo hoặc giải quyết không được sửa đổi hoặc thu hồi.

Sửa đổi vào ngày 04 Tháng 1 2016


 

Share Share Share